Handelsbetingelser

§ 1 Gyldighed

Salgs- og leveringsbetingelserne gælder mellem parterne, i det følgende kaldet sælger og køber, for tilbud, salg og leverancer, medmindre andet skriftligt er aftalt.

§2 Tilbud og ordrer/fakturaer

Endelig aftale er først indgået, når sælger enten mundtligt eller skriftligt har bekræftet ordren. Kataloger, brochurer, prislister m.v., samt oplysninger om varens mål, vægt og særlige egenskaber i øvrigt bør indhentes af køber før varens bestilling. Sådanne oplysninger er kun vejledende og er kun bindende for sælger, når disse udtrykkeligt er anført ordrebekræftelsen eller fakturaen. Sælger påtager sig intet ansvar for eventuelle fejl eller oplysninger i udleveret skriftligt materiale om produkterne, udarbejdet af leverandører. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelse m.v.

§3 Priser

Al salg sker til aftalte priser i henhold til prisliste. Priserne er ekskl. moms, hvis intet andet er anført. Der tages forbehold for prisforhøjelser fra leverandører. Eventuelt opgivne fragtrater er uforbindende for sælger. Køber bærer alle offentlige afgifter, herunder import- og eksportafgifter og told, såfremt andet ikke er aftalt. Ændringer i offentlige afgifter af enhver art, herunder import- og eksportafgifter og told, som indtræffer efter sælgers ordrebekræftelse er sælger uvedkommende og bæres af køber. Sælger kan til hver en tid tilpasse prisen på baggrund af afgiftsændringer.

§4 Betaling

Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag. Såfremt en forfaldsdato ikke er angivet, skal betaling ske kontant ved fakturadato. Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber - medmindre sælger skriftligt meddeler køber andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til sælger, som om levering var sket til aftalt tid. Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er sælger berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. SEPA betalinger vil blive adviseret 1 dag før de trækkes på købers konto. Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på sælger, som ikke er skriftligt anerkendt af sælger, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.

§5 Ejendomsforbehold

Det efterfølgende aftalte ejendomsforbehold skal sikre alle allerede bestående nuværende og fremtidige tilgodehavender, som sælger har ift. køber, på grundlag af dette leveringsforhold, der består mellem parterne (inkl. saldokrav fra kontokurantforhold, der er begrænset til dette leveringforhold). Den af sælger til køber leverede vare forbliver sælgers ejendom, indtil fuldstændig betaling af alle sælgers sikrede tilgodehavender er sket. Varen og den vare, der iht. den efterfølgende bestemmelse træder i varens sted og er omfattet af ejendomsforbeholdet, kaldes i det følgende "forbeholdsvare". Køber opbevarer forbeholdsvaren gratis for sælger og skal forsikre den forsvarligt. Køber er berettiget til at forarbejde og sælge forbeholdsvaren indtil den skal genanvendes i den regulære samhandel. Pantsætning og sikkerhedsoverdragelse er ikke tilladt. Hvis forbeholdsvaren forarbejdes af køber, aftales det, at forarbejdningen sker i sælgers navn og for sælgers regning som producent, og at sælger får ejendom eller medejendom (delejendom) over forbeholdsvaren til den værdi, som den nye ting får, hvis forarbejdningen sker med materialer fra flere ejere eller hvis værdien af den forarbejdede ting er højere end værdien af forbeholdsvaren. Såfremt der ikke indtræder en sådan ejendomserhvervelse hos sælger, overdrager køber allerede nu sin fremtidige ejendom eller – i det ovenfor anførte forhold – medejendom til den nye ting som sikkerhed til sælger. Hvis forbeholdsvaren samles med andre ting til en samlet enhed eller blandes uadskilleligt og hvis en af de andre ting er at betragte som hovedsag, overdrager sælger, såfremt denne hovedsag tilhører ham, anpartsmæssigt medejendom til den samlede ting til køber. Hvis forbeholdsvaren videresælges, fratræder køber allerede nu som sikkerhed det heraf opståede tilgodehavende mod aftageren til sælger – ved sælgers medejendom af forbeholdsvaren andelsmæssigt svarende til medejendomsandelen. Det samme gælder for øvrige krav, der træder i stedet for forbeholdsvaren eller på andre måder opstår i forhold til forbeholdsvaren, som f.eks. forsikringskrav eller krav, der opstår af en skadegørende handling ved tab eller ødelæggelse. Sælger overdrager køber genkaldeligt ret til at indkræve de til sælger aftrådte tilgodehavender i eget navn. Sælger må kun annullere denne inkassofuldmagt, hvis varen skal genanvendes. Hvis tredjemand overtager forbeholdsvaren, navnlig ved pantsætning, henviser køber straks til sælgers ejendom og oplyser sælger herom, således at det er muligt for sælger at gøre sin ejendomsret gældende. Hvis tredjemand ikke er i stand til at erstatte sælger de i denne sammenhæng opståede retslige eller udenretslige omkostninger, hæfter køber over for sælger. Sælger frigiver forbeholdsvaren samt de ting eller tilgodehavender, der træder i dets sted, såfremt dens værdi overstiger de sikrede tilgodehavender med mere end 20 %. Udvælgelsen af de genstande, der derefter skal frigives, påhviler sælgeren. Såfremt køber handler i strid med denne aftale – navnlig, hvis betalingen af et tilgodehavende forsinkes –, har køber ret til at tilbagetage forbeholdsvaren. Transportomkostningerne ved tilbagetagningen påhviler køber. Såfremt køber tager forbeholdsvaren tilbage, anses dette som en fratrædelse af aftalen. Det anses ligeledes som en fratrædelse af aftalen, hvis køber pantsætter forbeholdsvaren. Køber må genanvende forbeholdsvarer, som han har taget tilbage.

§6 Levering

Levering aftales mellem parterne og anføres den pågældende ordre. Den på fakturaen anførte leveringstermin er bindende for sælger, medmindre andet efterfølgende er aftalt. Køber er pligtig til at foretage kontrol af varen ved modtagelse og stille fornødent mandskab til rådighed for aflæsning. Udgifter ved eventuel ventetid for aflæsning på købers plads eller andet af køber anvist leveringssted debiteres køber, ligesom køber må dække omkostninger som følger af, at han ikke kan modtage varen til aftalt leveringstid. Skyldes forsinkelser ved levering, at sælger er i en situation som angivet i § 7, udskydes leveringstidspunktet med den tid hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløb af den aftalte leveringstid. Sælger skal i ovennævnte tilfælde omgående meddele køber ændringer i leveringstiden. Køber har under ingen omstændigheder ret til skadeserstatning, hverken for direkte eller indirekte tab, i anledning af forsinkelser.

§7 Force majeure

Sælger hæfter ikke for manglende opfyldelse af sælgers forpligtelser, som skyldes force majeure, herunder krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb eller indgreb af lokale myndigheder, strejke, blokade eller lock-out, eksport- eller importforbud, naturkatastrofer eller dårlige vejrforhold, brand, mangel på arbejdskraft eller energiforsyning eller nogen årsag i øvrigt som ligger uden for sælgers kontrol og, som er egnet til at hindre sælger i opfyldelsen. Ovennævnte force majeure klausul er gældende, hvad enten opfyldelseshindringerne rammer sælger selv eller en af sælger valgt underleverandør eller transportør. §8 Mangler og reklamation Hvis køber vil påberåbe sig en kvalitativ eller kvantitativ mangel, skal køber omgående og senest fem dage fra leveringsdatoen give sælger skriftlig meddelelse herom samt anføre, hvori manglen består. Herudover har sælger intet ansvar for tab. Der ydes ikke erstatning for driftstab, avancetab og andet direkte eller indirekte tab i anledning af mangler ved varen. Det påhviler køber straks ved modtagelsen, skriftligt at gøre eventuelle reklamationer vedrørende transportskade gældende over for transportøren.

§8 Annullering og ændring af ordre

Købers annullering eller ændring af ordren, herunder ændring af specifikation, mængde og leveringstidspunkt, skal aftales skriftligt i de enkelte tilfælde. De med annulleringen eller ændringen forbundne omkostninger, dækkes fuldt ud af køber.

§9 Produktansvar

Sælgers ansvar i forbindelse med produktansvar kan aldrig overstige EUR 5 mio. pr. skadesfald og EUR 10 mio. i alt.

§10 Garanti

Der ydes ingen form for garanti, medmindre andet er aftalt.

§11 Varemærkerettigheder

Det er købers eget ansvar, hvor varerne sælges. Sælger samt sælgers agent har ingen indflydelse på dette. Sælger understreger, at køber selv er ansvarlig for, at sikre sig, at varerne ikke er i strid med varemærkerettigheder. Køber er selv ansvarlig for at sikre sig, at varerne kan sælges på det marked, hvor varerne ønskes solgt. Køber er derfor også selv ansvarlig for enhver krænkelse af varemærkerettighederne og skal holde sælger samt sælgers agent skadesløs i enhver henseende i forbindelse hermed.

§ 12 Trading af pantfri dåser/flasker

Dåser/flasker som eksporteres og sælges ud af Tyskland må ikke reimporteres til Tyskland. 

§13 Lovvalg og værneting

Tysk ret er gældende. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne, skal enhver tvist afgøres ved retten i Flensburg.

§14 Salvatorisk klausul

Såfremt en eller flere af bestemmelserne i nærværende salgs- og leveringsbetingelser måtte være eller blive ugyldige eller uvirksomme, berører denne uvirksomhed / ugyldighed ikke de øvrige bestemmelsers virksomhed/ gyldighed.

KONTAKT

Telefon: +49 (0) 461 99 98 9-89
​E-mail: info@famobra.com

Famobra GmbH
Industrieweg 10
24955 Harrislee
Tyskland

Follow us on Linkedin

FAMOBRA – EN DEL AF EN STÆRK HANDELSKONCERN

Famobra er en del af Fleggaard koncernen, der er et traditionsrigt internationalt konglomerat med rødder tilbage til 1926. Koncernens aktiviteter er koncentreret omkring de tre strategiske hovedområder grossisthandel, detailhandel og leasing. Selvom konglomeratets datterselskaber har berøringsflader i hele verden, er det stadig en familiejet virksomhed, hvor det gode købmandskab er fundamentet for alle koncernens aktiviteter. Koncernens virksomheder omsætter årligt for omkring 7 milliarder kroner og beskæftiger ca. 1.750 medarbejdere. Det gør konglomeratet til en af Danmarks største familieejede koncerner. 

KOLOFON

Famobra GmbH

Geschäftsführer:
Jeppe Lund Groth

Handelsregister HRB 12632 FL
Amtsgericht Flensburg
Ust.IdNr: DE 315021633

Notat om databeskyttelse